تصویر موجود نیست

جیدال

2

آهنگهای جیدال

عرفان، جی دال و دارایه چی بینشه.

دانلود آهنگ یه چی بینشه عرفان، جی دال و دارا

جی‌دال و عرفانسرنوشت

دانلود آهنگ جیدال و عرفان سرنوشت با همکاری ایمانمون و مدگال